ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ28 แห่ง
ตำบล
จำนวน
นิคมคำสร้อย
5 แห่ง
นากอก
2 แห่ง
หนองแวง
5 แห่ง
กกแดง
6 แห่ง
นาอุดม
3 แห่ง
โชคชัย
4 แห่ง
ร่มเกล้า
3 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ28 แห่ง
อุตสาหกรรม
1 แห่ง
บริษัท
0 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
1 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
21 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
4 แห่ง