ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ11 แห่ง
ตำบล
จำนวน
เกาะหวาย
4 แห่ง
เกาะโพธิ์
0 แห่ง
ปากพลี
2 แห่ง
โคกกรวด
0 แห่ง
ท่าเรือ
3 แห่ง
หนองแสง
1 แห่ง
นาหินลาด
1 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ11 แห่ง
อุตสาหกรรม
0 แห่ง
บริษัท
0 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
0 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
11 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
0 แห่ง