ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ28 แห่ง
ตำบล
จำนวน
พระงาม
5 แห่ง
พรหมบุรี
1 แห่ง
บางน้ำเชี่ยว
3 แห่ง
บ้านหม้อ
12 แห่ง
บ้านแป้ง
3 แห่ง
หัวป่า
1 แห่ง
โรงช้าง
3 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ28 แห่ง
อุตสาหกรรม
1 แห่ง
บริษัท
6 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
1 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
1 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
12 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
3 แห่ง