ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ107 แห่ง
ตำบล
จำนวน
บางพุทรา
36 แห่ง
บางมัญ
40 แห่ง
โพกรวม
7 แห่ง
ม่วงหมู่
7 แห่ง
หัวไผ่
0 แห่ง
ต้นโพธิ์
9 แห่ง
จักรสีห์
3 แห่ง
บางกระบือ
5 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ107 แห่ง
อุตสาหกรรม
0 แห่ง
บริษัท
15 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
8 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
3 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
35 แห่ง
สถานบันเทิง
1 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
16 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
13 แห่ง