ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ24 แห่ง
ตำบล
จำนวน
แว้ง
5 แห่ง
กายูคละ
5 แห่ง
ฆอเลาะ
4 แห่ง
โละจูด
6 แห่ง
แม่ดง
0 แห่ง
เอราวัณ
4 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ24 แห่ง
อุตสาหกรรม
0 แห่ง
บริษัท
1 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
2 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
17 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
1 แห่ง