ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ22 แห่ง
ตำบล
จำนวน
ตันหยงมัส
11 แห่ง
ตันหยงลิมอ
0 แห่ง
จวบ
0 แห่ง
มะรือโบตะวันออก
0 แห่ง
บูกิต
0 แห่ง
บองอ
2 แห่ง
กาลิซา
2 แห่ง
บาโงสะโต
4 แห่ง
เฉลิม
3 แห่ง
มะรือโบตะวันตก
0 แห่ง
ดุซงญอ*
0 แห่ง
จะแนะ*
0 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ22 แห่ง
อุตสาหกรรม
0 แห่ง
บริษัท
0 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
2 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
15 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
2 แห่ง