ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ26 แห่ง
ตำบล
จำนวน
ยี่งอ
8 แห่ง
ละหาร
0 แห่ง
จอเบาะ
0 แห่ง
ลุโบะบายะ
1 แห่ง
ลุโบะบือซา
16 แห่ง
ตะปอเยาะ
1 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ26 แห่ง
อุตสาหกรรม
1 แห่ง
บริษัท
2 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
2 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
18 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
0 แห่ง