ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ50 แห่ง
ตำบล
จำนวน
บางนาค
22 แห่ง
ลำภู
6 แห่ง
มะนังตายอ
4 แห่ง
บางปอ
2 แห่ง
กะลุวอ
2 แห่ง
กะลุวอเหนือ
6 แห่ง
โคกเคียน
8 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ50 แห่ง
อุตสาหกรรม
3 แห่ง
บริษัท
5 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
5 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
2 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
24 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
4 แห่ง