ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ27 แห่ง
ตำบล
จำนวน
เจ๊ะเห
11 แห่ง
ไพรวัน
6 แห่ง
พร่อน
0 แห่ง
ศาลาใหม่
2 แห่ง
บางขุนทอง
1 แห่ง
เกาะสะท้อน
1 แห่ง
นานาค
5 แห่ง
โฆษิต
1 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ27 แห่ง
อุตสาหกรรม
0 แห่ง
บริษัท
0 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
1 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
1 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
20 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
2 แห่ง