ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ44 แห่ง
ตำบล
จำนวน
ยะรัง
4 แห่ง
สะดาวา
2 แห่ง
ประจัน
3 แห่ง
สะนอ
4 แห่ง
ระแว้ง
2 แห่ง
ปิตูมุดี
1 แห่ง
วัด
2 แห่ง
กระโด
3 แห่ง
คลองใหม่
6 แห่ง
เมาะมาวี
4 แห่ง
กอลำ
3 แห่ง
เขาตูม
10 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ44 แห่ง
อุตสาหกรรม
1 แห่ง
บริษัท
0 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
3 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
34 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
5 แห่ง