ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ20 แห่ง
ตำบล
จำนวน
ตะลุบัน
5 แห่ง
ตะบิ้ง
3 แห่ง
ปะเสยะวอ
2 แห่ง
บางเก่า
1 แห่ง
บือเระ
0 แห่ง
เตราะบอน
4 แห่ง
กะดุนง
0 แห่ง
ละหาร
3 แห่ง
มะนังดาลำ
0 แห่ง
แป้น
0 แห่ง
ทุ่งคล้า
2 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ20 แห่ง
อุตสาหกรรม
0 แห่ง
บริษัท
0 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
1 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
13 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
3 แห่ง