ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ21 แห่ง
ตำบล
จำนวน
มายอ
2 แห่ง
ถนน
0 แห่ง
ตรัง
0 แห่ง
กระหวะ
0 แห่ง
ลุโบะยิไร
1 แห่ง
ลางา
4 แห่ง
กระเสาะ
3 แห่ง
เกาะจัน
2 แห่ง
ปะโด
2 แห่ง
สาคอบน
2 แห่ง
สาคอใต้
4 แห่ง
สะกำ
1 แห่ง
ปานัน
0 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ21 แห่ง
อุตสาหกรรม
0 แห่ง
บริษัท
0 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
1 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
20 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
0 แห่ง