ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ27 แห่ง
ตำบล
จำนวน
เกาะเปาะ
2 แห่ง
คอลอตันหยง
0 แห่ง
ดอนรัก
2 แห่ง
ดาโต๊ะ
2 แห่ง
ตุยง
6 แห่ง
ท่ากำชำ
0 แห่ง
บ่อทอง
6 แห่ง
บางเขา
5 แห่ง
บางตาวา
0 แห่ง
ปุโละปุโย
0 แห่ง
ยาบี
1 แห่ง
ลิปะสะโง
3 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ27 แห่ง
อุตสาหกรรม
3 แห่ง
บริษัท
5 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
2 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
1 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
13 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
2 แห่ง