ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ55 แห่ง
ตำบล
จำนวน
โคกโพธิ์
17 แห่ง
มะกรูด
10 แห่ง
บางโกระ
2 แห่ง
ป่าบอน
3 แห่ง
ทรายขาว
3 แห่ง
นาประดู่
5 แห่ง
ปากล่อ
4 แห่ง
ทุ่งพลา
2 แห่ง
แม่ลาน*
0 แห่ง
ป่าไร่*
0 แห่ง
ท่าเรือ
2 แห่ง
ม่วงเตี้ย*
0 แห่ง
นาเกตุ
3 แห่ง
ควนโนรี
3 แห่ง
ช้างให้ตก
1 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ55 แห่ง
อุตสาหกรรม
0 แห่ง
บริษัท
0 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
9 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
35 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
8 แห่ง