ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ15 แห่ง
ตำบล
จำนวน
ปะนาเระ
1 แห่ง
ท่าข้าม
1 แห่ง
บ้านนอก
2 แห่ง
ดอน
2 แห่ง
ควน
2 แห่ง
ท่าน้ำ
0 แห่ง
คอกกระบือ
1 แห่ง
พ่อมิ่ง
4 แห่ง
บ้านกลาง
0 แห่ง
บ้านน้ำบ่อ
2 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ15 แห่ง
อุตสาหกรรม
0 แห่ง
บริษัท
0 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
1 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
10 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
1 แห่ง