ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ16 แห่ง
ตำบล
จำนวน
ปากพะยูน
6 แห่ง
ดอนประดู่
1 แห่ง
เกาะนางคำ
2 แห่ง
เกาะหมาก
0 แห่ง
ฝาละมี
5 แห่ง
หารเทา
2 แห่ง
ดอนทราย
0 แห่ง
หนองแซง*
0 แห่ง
โคกทราย*
0 แห่ง
ป่าบอน*
0 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ16 แห่ง
อุตสาหกรรม
0 แห่ง
บริษัท
0 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
4 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
10 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
1 แห่ง