ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ24 แห่ง
ตำบล
จำนวน
เขาชัยสน
12 แห่ง
ควนขนุน
2 แห่ง
ท่ามะเดื่อ*
0 แห่ง
นาปะขอ*
0 แห่ง
จองถนน
2 แห่ง
หานโพธิ์
3 แห่ง
โคกม่วง
5 แห่ง
โคกสัก*
0 แห่ง
นาปะขอ*
0 แห่ง
คลองใหญ่*
0 แห่ง
ตะโหมด*
0 แห่ง
ท่ามะเดื่อ*
0 แห่ง
แม่ขรี*
0 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ24 แห่ง
อุตสาหกรรม
1 แห่ง
บริษัท
1 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
1 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
16 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
2 แห่ง