ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ39 แห่ง
ตำบล
จำนวน
ควนขนุน
4 แห่ง
ทะเลน้อย
2 แห่ง
เกาะเต่า*
0 แห่ง
นาขยาด
3 แห่ง
พนมวังก์
3 แห่ง
แหลมโตนด
0 แห่ง
ป่าพะยอม*
0 แห่ง
ปันแต
5 แห่ง
โตนดด้วน
4 แห่ง
ดอนทราย
4 แห่ง
มะกอกเหนือ
1 แห่ง
พนางตุง
4 แห่ง
ชะมวง
7 แห่ง
บ้านพร้าว*
0 แห่ง
ลานข่อย*
0 แห่ง
แพรกหา
2 แห่ง
คำไผ่*
0 แห่ง
คำเตย*
0 แห่ง
ส้มผ่อ*
0 แห่ง
ป่าพะยอม*
0 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ39 แห่ง
อุตสาหกรรม
2 แห่ง
บริษัท
0 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
2 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
21 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
11 แห่ง