ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ80 แห่ง
ตำบล
จำนวน
คูหาสวรรค์
44 แห่ง
บ้านนา
0 แห่ง
เขาเจียก
7 แห่ง
ท่ามิหรำ
4 แห่ง
โคกชะงาย
0 แห่ง
นาท่อม
1 แห่ง
ปรางหมู่
2 แห่ง
ท่าแค
3 แห่ง
ลำปำ
1 แห่ง
ตำนาน
3 แห่ง
ควนมะพร้าว
4 แห่ง
ร่มเมือง
1 แห่ง
ชัยบุรี
4 แห่ง
นาโหนด
6 แห่ง
พญาขัน
0 แห่ง
ลำสินธุ์
0 แห่ง
อ่างทอง
0 แห่ง
ชุมพล
0 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ80 แห่ง
อุตสาหกรรม
5 แห่ง
บริษัท
11 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
3 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
1 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
49 แห่ง
สถานบันเทิง
2 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
1 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
2 แห่ง