ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ186 แห่ง
ตำบล
จำนวน
กายูบอเกาะ
18 แห่ง
กาลูปัง
12 แห่ง
กาลอ
6 แห่ง
กอตอตือร๊ะ
9 แห่ง
โกตาบารู
16 แห่ง
เกะรอ
12 แห่ง
จะกว๊ะ
11 แห่ง
ท่าธง
11 แห่ง
เนินงาม
10 แห่ง
บาลอ
14 แห่ง
บาโงย
10 แห่ง
บือมัง
8 แห่ง
ยะต๊ะ
4 แห่ง
วังพญา
14 แห่ง
อาซ่อง
14 แห่ง
ตะโล๊ะหะลอ
17 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ186 แห่ง
อุตสาหกรรม
0 แห่ง
บริษัท
2 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
17 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
1 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
135 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
11 แห่ง