ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ49 แห่ง
ตำบล
จำนวน
บันนังสตา
21 แห่ง
บาเจาะ
4 แห่ง
ตาเนาะปูเต๊ะ
5 แห่ง
ถ้ำทะลุ
3 แห่ง
ตลิ่งชัน
5 แห่ง
เขื่อนบางลาง
11 แห่ง
แม่หวาด*
0 แห่ง
บ้านแหร*
0 แห่ง
ธารโต*
0 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ49 แห่ง
อุตสาหกรรม
1 แห่ง
บริษัท
1 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
10 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
29 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
5 แห่ง