ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ103 แห่ง
ตำบล
จำนวน
เบตง
48 แห่ง
ยะรม
19 แห่ง
ตาเนาะแมเราะ
20 แห่ง
อัยเยอร์เวง
9 แห่ง
ธารน้ำทิพย์
7 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ103 แห่ง
อุตสาหกรรม
1 แห่ง
บริษัท
15 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
1 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
1 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
56 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
17 แห่ง