ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ47 แห่ง
ตำบล
จำนวน
ยะหา
14 แห่ง
ละแอ
5 แห่ง
ปะแต
13 แห่ง
บาโร๊ะ
5 แห่ง
กาบัง*
0 แห่ง
ตาชี
2 แห่ง
บาโงยซิแน
2 แห่ง
กาตอง
6 แห่ง
บาละ*
0 แห่ง
กาบัง*
0 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ47 แห่ง
อุตสาหกรรม
0 แห่ง
บริษัท
0 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
3 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
36 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
4 แห่ง