ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ29 แห่ง
ตำบล
จำนวน
ทุ่งหว้า
15 แห่ง
นาทอน
6 แห่ง
ขอนคลาน
1 แห่ง
ทุ่งบุหลัง
5 แห่ง
ป่าแก่บ่อหิน
2 แห่ง
ทุงสะโบ๊ะ
0 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ29 แห่ง
อุตสาหกรรม
0 แห่ง
บริษัท
1 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
5 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
15 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
7 แห่ง