ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ49 แห่ง
ตำบล
จำนวน
กำแพง
14 แห่ง
ละงู
18 แห่ง
เขาขาว
1 แห่ง
ปากน้ำ
5 แห่ง
น้ำผุด
3 แห่ง
แหลมสน
8 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ49 แห่ง
อุตสาหกรรม
0 แห่ง
บริษัท
3 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
9 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
1 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
28 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
5 แห่ง