ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ106 แห่ง
ตำบล
จำนวน
หลังสวน
8 แห่ง
ขันเงิน
15 แห่ง
ท่ามะพลา
5 แห่ง
นาขา
7 แห่ง
นาพญา
4 แห่ง
บ้านควน
32 แห่ง
บางมะพร้าว
7 แห่ง
บางน้ำจืด
5 แห่ง
ปากน้ำ
4 แห่ง
พ้อแดง
1 แห่ง
แหลมทราย
4 แห่ง
วังตะกอ
10 แห่ง
หาดยาย
4 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ106 แห่ง
อุตสาหกรรม
5 แห่ง
บริษัท
5 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
9 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
1 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
49 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
1 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
11 แห่ง