ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ52 แห่ง
ตำบล
จำนวน
บางสน
7 แห่ง
ทะเลทรัพย์
4 แห่ง
สะพลี
12 แห่ง
ชุมโค
7 แห่ง
ดอนยาง
9 แห่ง
ปากคลอง
7 แห่ง
เขาไชยราช
6 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ52 แห่ง
อุตสาหกรรม
2 แห่ง
บริษัท
4 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
8 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
27 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
2 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
6 แห่ง