ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ93 แห่ง
ตำบล
จำนวน
ท่าแซะ
18 แห่ง
คุริง
7 แห่ง
สลุย
11 แห่ง
นากระตาม
5 แห่ง
รับร่อ
17 แห่ง
ท่าข้าม
6 แห่ง
หงษ์เจริญ
10 แห่ง
หินแก้ว
8 แห่ง
ทรัพย์อนันต์
5 แห่ง
สองพี่น้อง
6 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ93 แห่ง
อุตสาหกรรม
7 แห่ง
บริษัท
3 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
11 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
1 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
65 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
2 แห่ง