ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ37 แห่ง
ตำบล
จำนวน
อิปัน
5 แห่ง
สินปุน
8 แห่ง
บางสวรรค์
14 แห่ง
ไทรขึง
2 แห่ง
สินเจริญ
3 แห่ง
ไทรโสภา
1 แห่ง
สาคู
4 แห่ง
ชัยบุรี*
0 แห่ง
สองแพรก*
0 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ37 แห่ง
อุตสาหกรรม
7 แห่ง
บริษัท
8 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
4 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
2 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
9 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
1 แห่ง