ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ55 แห่ง
ตำบล
จำนวน
นาสาร
21 แห่ง
พรุพี
5 แห่ง
ทุ่งเตา
2 แห่ง
ลำพูน
4 แห่ง
ท่าชี
5 แห่ง
ควนศรี
5 แห่ง
ควนสุบรรณ
4 แห่ง
คลองปราบ
0 แห่ง
น้ำพุ
5 แห่ง
ทุ่งเตาใหม่
3 แห่ง
เพิ่มพูนทรัพย์
1 แห่ง
ท่าเรือ*
0 แห่ง
บ้านนา*
0 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ55 แห่ง
อุตสาหกรรม
1 แห่ง
บริษัท
3 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
4 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
35 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
7 แห่ง