ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ30 แห่ง
ตำบล
จำนวน
เวียงสระ
7 แห่ง
บ้านส้อง
9 แห่ง
คลองฉนวน
3 แห่ง
ทุ่งหลวง
4 แห่ง
เขานิพันธ์
7 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ30 แห่ง
อุตสาหกรรม
6 แห่ง
บริษัท
8 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
0 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
1 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
13 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
2 แห่ง