ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ21 แห่ง
ตำบล
จำนวน
ท่าฉาง
0 แห่ง
ท่าเคย
3 แห่ง
คลองไทร
4 แห่ง
เขาถ่าน
4 แห่ง
เสวียด
10 แห่ง
ปากฉลุย
0 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ21 แห่ง
อุตสาหกรรม
4 แห่ง
บริษัท
7 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
0 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
5 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
4 แห่ง