ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ43 แห่ง
ตำบล
จำนวน
ตลาดไชยา
3 แห่ง
พุมเรียง
11 แห่ง
เลม็ด
6 แห่ง
เวียง
8 แห่ง
ทุ่ง
2 แห่ง
ป่าเว
3 แห่ง
ตะกรบ
3 แห่ง
โมถ่าย
3 แห่ง
ปากหมาก
4 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ43 แห่ง
อุตสาหกรรม
0 แห่ง
บริษัท
4 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
6 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
24 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
2 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
6 แห่ง