ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ56 แห่ง
ตำบล
จำนวน
อ่างทอง
3 แห่ง
ลิปะน้อย
1 แห่ง
ตลิ่งงาม
3 แห่ง
หน้าเมือง
2 แห่ง
มะเร็ต
10 แห่ง
บ่อผุด
34 แห่ง
แม่น้ำ
3 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ56 แห่ง
อุตสาหกรรม
1 แห่ง
บริษัท
12 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
2 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
18 แห่ง
สถานบันเทิง
2 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
4 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
12 แห่ง