ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ50 แห่ง
ตำบล
จำนวน
ท่าทองใหม่
2 แห่ง
ท่าทอง
4 แห่ง
กะแดะ
3 แห่ง
ทุ่งกง
2 แห่ง
กรูด
3 แห่ง
ช้างซ้าย
1 แห่ง
พลายวาส
5 แห่ง
ป่าร่อน
2 แห่ง
ตะเคียนทอง
4 แห่ง
ช้างขวา
5 แห่ง
ท่าอุแท
11 แห่ง
ทุ่งรัง
5 แห่ง
คลองสระ
3 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ50 แห่ง
อุตสาหกรรม
2 แห่ง
บริษัท
9 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
3 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
28 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
2 แห่ง