ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ144 แห่ง
ตำบล
จำนวน
ตลาด
28 แห่ง
มะขามเตี้ย
53 แห่ง
วัดประดู่
33 แห่ง
ขุนทะเล
8 แห่ง
บางใบไม้
3 แห่ง
บางชนะ
0 แห่ง
คลองน้อย
0 แห่ง
บางไทร
1 แห่ง
บางโพธิ์
0 แห่ง
บางกุ้ง
16 แห่ง
คลองฉนาก
2 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ144 แห่ง
อุตสาหกรรม
3 แห่ง
บริษัท
45 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
11 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
1 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
45 แห่ง
สถานบันเทิง
2 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
15 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
12 แห่ง