ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ131 แห่ง
ตำบล
จำนวน
เทพกระษัตรี
25 แห่ง
ศรีสุนทร
24 แห่ง
เชิงทะเล
30 แห่ง
ป่าคลอก
11 แห่ง
ไม้ขาว
33 แห่ง
สาคู
8 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ131 แห่ง
อุตสาหกรรม
6 แห่ง
บริษัท
54 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
3 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
28 แห่ง
สถานบันเทิง
1 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
3 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
17 แห่ง