ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ399 แห่ง
ตำบล
จำนวน
ตลาดใหญ่
69 แห่ง
ตลาดเหนือ
20 แห่ง
เกาะแก้ว
17 แห่ง
รัษฎา
65 แห่ง
วิชิต
80 แห่ง
ฉลอง
26 แห่ง
ราไวย์
83 แห่ง
กะรน
39 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ399 แห่ง
อุตสาหกรรม
8 แห่ง
บริษัท
98 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
9 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
5 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
69 แห่ง
สถานบันเทิง
6 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
37 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
123 แห่ง