ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ21 แห่ง
ตำบล
จำนวน
ท้ายเหมือง
10 แห่ง
นาเตย
2 แห่ง
บางทอง
1 แห่ง
ทุ่งมะพร้าว
6 แห่ง
ลำภี
1 แห่ง
ลำแก่น
1 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ21 แห่ง
อุตสาหกรรม
2 แห่ง
บริษัท
1 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
1 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
13 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
3 แห่ง