ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ18 แห่ง
ตำบล
จำนวน
ท้ายช้าง
5 แห่ง
นบปริง
3 แห่ง
ถ้ำน้ำผุด
3 แห่ง
บางเตย
1 แห่ง
ตากแดด
3 แห่ง
สองแพรก
0 แห่ง
ทุ่งคาโงก
2 แห่ง
เกาะปันหยี
0 แห่ง
ป่ากอ
1 แห่ง
เกาะยาวใหญ่*
0 แห่ง
เกาะยาวน้อย*
0 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ18 แห่ง
อุตสาหกรรม
1 แห่ง
บริษัท
3 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
2 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
3 แห่ง
สถานบันเทิง
1 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
3 แห่ง