ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ41 แห่ง
ตำบล
จำนวน
น้ำจืด
11 แห่ง
น้ำจืดน้อย
4 แห่ง
มะมุ
4 แห่ง
ปากจั่น
4 แห่ง
ลำเลียง
6 แห่ง
จ.ป.ร.
9 แห่ง
บางใหญ่
3 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ41 แห่ง
อุตสาหกรรม
0 แห่ง
บริษัท
3 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
2 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
1 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
27 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
3 แห่ง