ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ17 แห่ง
ตำบล
จำนวน
ม่วงกลวง
2 แห่ง
กะเปอร์
8 แห่ง
เชี่ยวเหลียง
1 แห่ง
บ้านนา
2 แห่ง
บางหิน
4 แห่ง
นาคา*
0 แห่ง
กำพวน*
0 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ17 แห่ง
อุตสาหกรรม
0 แห่ง
บริษัท
1 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
1 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
12 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
2 แห่ง