ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ5 แห่ง
ตำบล
จำนวน
ละอุ่นใต้
2 แห่ง
ละอุ่นเหนือ
0 แห่ง
บางพระใต้
0 แห่ง
บางพระเหนือ
1 แห่ง
บางแก้ว
2 แห่ง
ในวงเหนือ
0 แห่ง
ในวงใต้
0 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ5 แห่ง
อุตสาหกรรม
0 แห่ง
บริษัท
0 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
2 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
3 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
0 แห่ง