ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ60 แห่ง
ตำบล
จำนวน
หัวไทร
10 แห่ง
หน้าสตน
6 แห่ง
ทรายขาว
10 แห่ง
แหลม
8 แห่ง
เขาพังไกร
7 แห่ง
บ้านราม
3 แห่ง
บางนบ
0 แห่ง
ท่าซอม
5 แห่ง
ควนชะลิก
5 แห่ง
รามแก้ว
1 แห่ง
เกาะเพชร
5 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ60 แห่ง
อุตสาหกรรม
2 แห่ง
บริษัท
1 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
15 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
1 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
33 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
7 แห่ง