ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ18 แห่ง
ตำบล
จำนวน
บ้านควนมุด
0 แห่ง
บ้านชะอวด
3 แห่ง
ควนหนองคว้า
3 แห่ง
ทุ่งโพธิ์
5 แห่ง
นาหมอบุญ
2 แห่ง
สามตำบล
5 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ18 แห่ง
อุตสาหกรรม
0 แห่ง
บริษัท
2 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
1 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
13 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
2 แห่ง