ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ43 แห่ง
ตำบล
จำนวน
สิชล
7 แห่ง
ทุ่งปรัง
13 แห่ง
ฉลอง
1 แห่ง
เสาเภา
2 แห่ง
เปลี่ยน
5 แห่ง
สี่ขีด
3 แห่ง
เทพราช
1 แห่ง
เขาน้อย
5 แห่ง
ทุ่งใส
6 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ43 แห่ง
อุตสาหกรรม
2 แห่ง
บริษัท
2 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
2 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
29 แห่ง
สถานบันเทิง
1 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
5 แห่ง