ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ66 แห่ง
ตำบล
จำนวน
ร่อนพิบูลย์
25 แห่ง
หินตก
19 แห่ง
เสาธง
7 แห่ง
ควนเกย
4 แห่ง
ควนพัง
3 แห่ง
ควนชุม
8 แห่ง
สามตำบล
0 แห่ง
ทางพูน
0 แห่ง
นาหมอบุญ*
0 แห่ง
ทุ่งโพธิ์*
0 แห่ง
ควนหนองคว้า*
0 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ66 แห่ง
อุตสาหกรรม
3 แห่ง
บริษัท
2 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
1 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
2 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
48 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
6 แห่ง