ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ86 แห่ง
ตำบล
จำนวน
ปากพนัง
15 แห่ง
คลองน้อย
12 แห่ง
ป่าระกำ
4 แห่ง
ชะเมา
4 แห่ง
คลองกระบือ
6 แห่ง
เกาะทวด
9 แห่ง
บ้านใหม่
0 แห่ง
หูล่อง
2 แห่ง
แหลมตะลุมพุก
3 แห่ง
ปากพนังฝั่งตะวันตก
9 แห่ง
บางศาลา
1 แห่ง
บางพระ
3 แห่ง
บางตะพง
1 แห่ง
ปากพนังฝั่งตะวันออก
6 แห่ง
บ้านเพิง
0 แห่ง
ท่าพยา
3 แห่ง
ปากแพรก
5 แห่ง
ขนาบนาก
3 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ86 แห่ง
อุตสาหกรรม
3 แห่ง
บริษัท
0 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
10 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
61 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
7 แห่ง