ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ28 แห่ง
ตำบล
จำนวน
เชียรใหญ่
3 แห่ง
เชียรเขา
0 แห่ง
ท่าขนาน
1 แห่ง
บ้านกลาง
1 แห่ง
บ้านเนิน
3 แห่ง
ไสหมาก
2 แห่ง
ท้องลำเจียก
1 แห่ง
ดอนตรอ
0 แห่ง
สวนหลวง
0 แห่ง
เสือหึง
3 แห่ง
การะเกด
8 แห่ง
เขาพระบาท
4 แห่ง
แม่เจ้าอยู่หัว
2 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ28 แห่ง
อุตสาหกรรม
0 แห่ง
บริษัท
1 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
4 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
20 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
3 แห่ง