ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ65 แห่ง
ตำบล
จำนวน
ฉวาง
14 แห่ง
ช้างกลาง
0 แห่ง
ละอาย
8 แห่ง
นาแว
0 แห่ง
ไม้เรียง
6 แห่ง
กะเปียด
6 แห่ง
นากะชะ
5 แห่ง
ถ้ำพรรณรา*
0 แห่ง
ห้วยปริก
7 แห่ง
ไสหร้า
8 แห่ง
หลักช้าง
0 แห่ง
สวนขัน
1 แห่ง
คลองเส*
0 แห่ง
ดุสิต
0 แห่ง
นาเขลียง
4 แห่ง
จันดี
6 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ65 แห่ง
อุตสาหกรรม
4 แห่ง
บริษัท
2 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
6 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
43 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
4 แห่ง